La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha incorporat catorze articles que amplien el lèxic LGTBI a la versió en línia del diccionari oficial (DIEC 2). I, per una altra banda, ha modificat disset articles d’aquest mateix àmbit. El document, aprovat al ple d’aquesta institució el 18 de setembre de 2020, ha partit de la proposta que l’associació Castelló LGTBI va fer arribar a l’acadèmia de la llengua catalana el desembre del 2018.

1. Articles que s’afegeixen a la nomenclatura del DIEC2 (14)

—bifòbia
f. Aversió a la bisexualitat o als bisexuals.

—cisfòbia
f. Aversió a la cissexualitat o als cissexuals.

—cissexual
1 adj. i m. i f. Que se sent del sexe al qual pertany biològicament.
2 adj. Relatiu o pertanyent als cissexuals.

—cissexualitat
f. Qualitat o condició de cissexual.

—heterofòbia
f. Aversió a l’heterosexualitat o als heterosexuals.

—interfòbia
f. Aversió a la intersexualitat o als intersexuals.

—intersexual
1 adj. m. i f. Que presenta caràcters sexuals masculins i femenins.
2 adj. Relatiu o pertanyent als intersexuals.

—intersexualitat
f. Qualitat o condició d’intersexual.

—lesbofòbia
f. Aversió al lesbianisme o a les lesbianes.

—monosexual
1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers individus d’un sol sexe. Són monosexuals tant els homosexuals com els heterosexuals.
2 adj. Relatiu o pertanyent als monosexuals.

—monosexualitat
f. Qualitat o condició de monosexual.

—transfòbia
f. Aversió al transgenerisme o als transgèneres.

—transgènere
1 adj. i m. i f. Que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament. Persones transgènere.
2 adj. i m. i f. Que no se sent del sexe al qual pertany biològicament perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories tradicionals d’home i dona.
3 adj. [inv.] Relatiu o pertanyent als transgèneres. Col·lectius transgènere.

—transgenerisme
f. Qualitat o condició de transgènere.

 

2. Articles del DIEC2 que es modifiquen (17)

 

DIEC2 ara

DIEC2 un cop esmenat

amanerat -ada

1 adj. Que no té naturalitat i es conforma a motlles establerts. Gestos amanerats. Llenguatge, estil, amanerat.

2 adjper extEn Juli és un home amanerat. Una noble dama amanerada. Escriptors, artistes, amanerats.

amanerat -ada

1 adj. Que no té naturalitat i es conforma a motlles establerts. Llenguatge, estil, amanerat. Era una actriu de gestos amanerats.

2 adjper extEn Juli és un home amanerat: no hi pots tenir una conversa informal. Una noble dama amanerada. Escriptors, artistes, amanerats.

3 adj. i m. Efeminat.

bardaix

m. Sodomita.

bardaix

men rec. Sodomita, dit despectivament.

bisexual

1 adj. Hermafrodita 1.

2 adj. En bot., que té estams i pistils. Flor bisexual.

adj. i m. i f. Que sent atracció sexual pels individus d’ambdós sexes.

 

bisexual

1 adj. Hermafrodita 1.

2 adj. En bot., que té estams i pistils. Flor bisexual.

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers individus d’un i altre sexe.

2 2 adj. Relatiu o pertanyent als bisexuals. Relacions bisexuals.

bisexualitat

f. Condició de bisexual.

2 f. En psic., característica sexual pròpia dels individus que se senten atrets d’una manera semblant pels membres d’ambdós sexes.

bisexualitat

f. Qualitat o condició de bisexual.

 

doneta

1 f. Nena que fa coses de dona, que en comença a tenir l’aspecte.

2 m. Home efeminat.

doneta

1 f. Nena que fa coses de dona, que en comença a tenir l’aspecte.

2 m. en rec. Home efeminat, dit despectivament.

efeminar

v. tr. Fer perdre (a algú) els trets masculins, fer que esdevingui, per les seves maneres i accions, semblant a una dona.

intrpron. Perdre energia moral, esdevenir excessivament bla. En temps d’Alexandre Magne els costums s’havien efeminat.

efeminar

v. tr. Fer perdre (a algú) els trets masculins, fer que esdevingui, per les seves maneres i accions, semblant a una dona.

efeminat -ada

1 adj. Que mostra un caràcter, un aspecte o un comportament generalment atribuït a les dones. Malgrat aquests costums, no hem de pensar que sigui un home efeminat.

2 adj. per ext. Una vida efeminada. Un poble efeminat, sense vigor moral.

3 m. Home efeminat.

efeminat -ada

1 adj. Que mostra un caràcter, un aspecte o un comportament generalment atribuït a les dones. Malgrat aquests costums, no hem de pensar que sigui un home efeminat.

2 m. Home efeminat.

faldilletes

m. Home efeminat.

faldilletes

m. en rec. Home efeminat, dit despectivament.

gallimarsot

m. Dona que mascleja.

gallimarsot

men rec. Dona que mascleja, dit despectivament.

hermafrodita

adj. Que té els òrgans reproductors propis dels dos sexes, s’aplica a un animal o a una flor.

1 adj. Que té els dos sexes, l’un d’ells o ambdós gairebé sempre imperfectament desenvolupats, s’aplica a una persona.

2 m. Persona hermafrodita.

hermafrodita

adj. Que té els òrgans reproductors propis dels dos sexes, s’aplica a un animal o a una flor.

adj. i m. i f. Intersexual, dit despectivament.

 

heterosexual

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers els individus de l’altre sexe.

2 adj. Relatiu o pertanyent als heterosexuals, propi dels heterosexuals. Comportament heterosexual.

heterosexual

adj. i m. i fQue sent atracció sexual envers individus del sexe oposat.

2 adj. Relatiu o pertanyent als heterosexuals. Comportament heterosexual.

homosexual

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers els individus del mateix sexe.

2 adj. Relatiu o pertanyent als homosexuals, propi dels homosexuals. Relacions, tendències, homosexuals.

homosexual

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers individus del mateix sexe.

2 adj. Relatiu o pertanyent als homosexuals. Relacions homosexuals.

invertit invertida

m. i f. Homosexual, dit despectivament.

invertit -ida

adj. i m. i f. en rec. Homosexual, dit despectivament.

marieta

m. Home efeminat o homosexual, dit despectivament.

marieta

1 men rec. Home efeminat, dit despectivament.

2 men rec. Home homosexual, dit despectivament.

monofòbia

f. Por d’estar sol, horror a la soledat.

monofòbia

1 f. Por d’estar sol, horror a la soledat.

2 f. Aversió a la monosexualitat o als monosexuals.

transsexual

adj. i m. i f. Que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament.

transsexual

1 adj. i m. i f. Transgènere 1.

2 adj. i m. i f. Que dona o vol donar al propi cos l’aparença del cos de l’altre sexe mitjançant operacions o tractaments hormonals.

3 adj. Relatiu o pertanyent als transsexuals. Població transsexual.

transsexualitat

f. Desig irreprimible de donar al propi cos l’aparença del cos del sexe oposat, encara que calgui sotmetre’s a intervencions quirúrgiques i tractaments hormonals.

transsexualitat

f. Qualitat o condició de transsexual.